ریما هاست
میزبانی وب لینوکس، حداکثر امکانات… حداقل هزینه!

ثبت دامنه

ریماهاست امکان ثبت تمامی دامنه های عمومی و همچنین برخی دامنه های خاص کشورها را دارد. اخیراً آیکان مجوز ارایه دامنه های سطح بالای بسیار متنوعی را فراهم آورده که خدمات مرتبط با آنها توسط ریماهاست ارایه میگردد.

در حال حاضر خدمات ثبت دامنه فقط برای مشتریان میزبانی ریماهاست در دسترس بوده و هزینه های آن مطابق جدول زیر میباشد:

نوع دامنه ثبت تمدید انتقال
.abogado ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.ac ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰
.academy ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.accountant ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.accountants ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.actor ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.adult ریال ۳,۸۵۲,۰۰۰ ریال ۳,۸۵۲,۰۰۰ ریال ۳,۸۵۲,۰۰۰
.ae ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۰
.aero ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰
.af ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰
.ag ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.agency ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.airforce ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.airport.aero ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰
.alsace ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰ ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰ ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰
.am ریال ۳,۸۵۲,۰۰۰ ریال ۳,۸۵۲,۰۰۰ ریال ۰
.apartments ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.archi ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰
.army ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.art ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.as ریال ۷,۲۲۳,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰
.asia ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.asn.au ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۰
.associates ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.at ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.attorney ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.auction ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.audio ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.auto ریال ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰
.band ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.bar ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.barcelona ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.bargains ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.bayern ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.be ریال ۳۸۵,۰۰۰ ریال ۳۸۵,۰۰۰ ریال ۳۸۵,۰۰۰
.beer ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.berlin ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰
.best ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰
.bet ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.bid ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.bike ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.bingo ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.bio ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰
.biz ریال ۸۱۹,۰۰۰ ریال ۸۱۹,۰۰۰ ریال ۸۱۹,۰۰۰
.biz.ki ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰ ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰ ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰
.biz.pl ریال ۴۳۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.black ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.blackfriday ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.blog ریال ۱,۰۱۱,۰۰۰ ریال ۱,۰۱۱,۰۰۰ ریال ۱,۰۱۱,۰۰۰
.blue ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.boutique ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.brussels ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.build ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.builders ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.business ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.buzz ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.bz ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.bzh ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰
.ca ریال ۶۷۴,۰۰۰ ریال ۶۷۴,۰۰۰ ریال ۶۷۴,۰۰۰
.cab ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.cafe ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.camera ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.camp ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.capetown ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۷۷۰,۰۰۰
.capital ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.car ریال ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰
.cards ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.care ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.careers ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.cars ریال ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰
.casa ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.cash ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.casino ریال ۶,۰۱۹,۰۰۰ ریال ۶,۰۱۹,۰۰۰ ریال ۶,۰۱۹,۰۰۰
.cat ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.catering ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.cc ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.cd ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰
.center ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.ceo ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰
.ch ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۰
.chat ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.cheap ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.christmas ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.church ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.city ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.cl ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۰
.claims ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.cleaning ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.click ریال ۱۹۳,۰۰۰ ریال ۳۸۵,۰۰۰ ریال ۳۸۵,۰۰۰
.clinic ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.clothing ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.cloud ریال ۳۸۵,۰۰۰ ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۴۸۲,۰۰۰
.club ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۴۸۲,۰۰۰
.cm ریال ۴,۸۱۵,۰۰۰ ریال ۴,۸۱۵,۰۰۰ ریال ۴,۸۱۵,۰۰۰
.cn ریال ۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.co ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.co.ag ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.co.at ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.co.cm ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.co.gg ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰
.co.gl ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۰
.co.gy ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.co.hu ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.co.il ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.co.im ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۰
.co.in ریال ۳۳۷,۰۰۰ ریال ۳۳۷,۰۰۰ ریال ۳۳۷,۰۰۰
.co.je ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰
.co.kr ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۰
.co.lc ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.co.ma ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰
.co.nz ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۰
.co.uk ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰
.co.ve ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰ ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰ ریال ۰
.co.za ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۰
.coach ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.codes ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.coffee ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.college ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.cologne ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.com ریال ۵۳۰,۰۰۰ ریال ۵۳۰,۰۰۰ ریال ۵۳۰,۰۰۰
.com.af ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰
.com.ag ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.com.ai ریال ۹,۱۴۹,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰
.com.ar ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰
.com.au ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۰
.com.br ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۰
.com.cm ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.com.cn ریال ۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.com.co ریال ۶۲۶,۰۰۰ ریال ۶۲۶,۰۰۰ ریال ۶۲۶,۰۰۰
.com.ec ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰
.com.es ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.com.gl ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۰
.com.gr ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.com.gy ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.com.hn ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.com.hr ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.com.ht ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۰
.com.im ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۰
.com.ki ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰ ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰ ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰
.com.lc ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.com.lv ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۰
.com.ly ریال ۵,۲۹۷,۰۰۰ ریال ۵,۲۹۷,۰۰۰ ریال ۵,۲۹۷,۰۰۰
.com.mx ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.com.my ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۰
.com.pe ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۰
.com.ph ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۰
.com.pl ریال ۴۳۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.com.pr ریال ۴,۸۱۵,۰۰۰ ریال ۴,۸۱۵,۰۰۰ ریال ۴,۸۱۵,۰۰۰
.com.pt ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۰
.com.ro ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰
.com.ru ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.com.sb ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰
.com.sc ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰
.com.so ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.com.tw ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.com.ua ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.com.uy ریال ۶,۰۱۹,۰۰۰ ریال ۶,۰۱۹,۰۰۰ ریال ۰
.com.vc ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.com.ve ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰ ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰ ریال ۰
.community ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.company ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.computer ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.condos ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.construction ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.consulting ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.contractors ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.cooking ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.cool ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.coop ریال ۴,۸۱۵,۰۰۰ ریال ۴,۸۱۵,۰۰۰ ریال ۴,۸۱۵,۰۰۰
.corsica ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.country ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.coupons ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.courses ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.credit ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.creditcard ریال ۶,۰۱۹,۰۰۰ ریال ۶,۰۱۹,۰۰۰ ریال ۶,۰۱۹,۰۰۰
.cricket ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.cruises ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.cx ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۰
.cymru ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.cz ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.dance ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.date ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.dating ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.de ریال ۳۸۵,۰۰۰ ریال ۳۸۵,۰۰۰ ریال ۳۸۵,۰۰۰
.deals ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.degree ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.delivery ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.democrat ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.dental ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.dentist ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.desi ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.design ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.diamonds ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.diet ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.digital ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.direct ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.directory ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.discount ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.dk ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.doctor ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.dog ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.domains ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.download ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.durban ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۷۷۰,۰۰۰
.earth ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.ec ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰
.edu.gr ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.edu.pl ریال ۴۳۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.education ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.email ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.energy ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.engineer ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.engineering ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.enterprises ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.equipment ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.es ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.estate ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.eu ریال ۳۸۵,۰۰۰ ریال ۳۸۵,۰۰۰ ریال ۳۸۵,۰۰۰
.events ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.exchange ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.expert ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.exposed ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.express ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.fail ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.faith ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.family ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.fans ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.farm ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.fashion ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.feedback ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.fi ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۰
.film ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.fin.ec ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰
.finance ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.financial ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.firm.in ریال ۳۳۷,۰۰۰ ریال ۳۳۷,۰۰۰ ریال ۳۳۷,۰۰۰
.fish ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.fishing ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.fit ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.fitness ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.flights ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.florist ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.flowers ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.fm ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰
.football ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.forsale ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.foundation ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.fr ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.frl ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.fun ریال ۵۷۸,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.fund ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.furniture ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.futbol ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.fyi ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.gallery ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.game ریال ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۲۶۰,۰۰۰
.games ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.garden ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.gd ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰
.gen.in ریال ۳۳۷,۰۰۰ ریال ۳۳۷,۰۰۰ ریال ۳۳۷,۰۰۰
.gg ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰
.gift ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.gifts ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.gives ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.gl ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۰
.glass ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.global ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.gmbh ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.gold ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.golf ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.gr ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.graphics ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.gratis ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.green ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰
.gripe ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.group ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.gs ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.guide ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.guitars ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.guru ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.gy ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.hamburg ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰
.haus ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.healthcare ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.help ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.hiphop ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.hiv ریال ۹,۳۸۹,۰۰۰ ریال ۹,۳۸۹,۰۰۰ ریال ۹,۳۸۹,۰۰۰
.hk ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.hm ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.hn ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.hockey ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.holdings ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.holiday ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.horse ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.hospital ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.host ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.hosting ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.house ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.how ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.ht ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۰
.hu ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.id.au ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۰
.idv.tw ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.im ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۰
.immo ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.immobilien ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.in ریال ۵۳۰,۰۰۰ ریال ۵۳۰,۰۰۰ ریال ۵۳۰,۰۰۰
.ind.in ریال ۳۳۷,۰۰۰ ریال ۳۳۷,۰۰۰ ریال ۳۳۷,۰۰۰
.industries ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.info ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۷۷۰,۰۰۰
.info.ec ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰
.info.ht ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۰
.info.ki ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰ ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰ ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰
.info.pl ریال ۴۳۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.ink ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.institute ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.insure ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.international ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.investments ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.io ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.irish ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.is ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۰
.ist ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.istanbul ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.it ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.je ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰
.jetzt ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.jewelry ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.jobs ریال ۵,۷۷۸,۰۰۰ ریال ۵,۷۷۸,۰۰۰ ریال ۵,۷۷۸,۰۰۰
.joburg ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۷۷۰,۰۰۰
.jp ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰ ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰ ریال ۰
.juegos ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.kaufen ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.kg ریال ۶,۹۸۲,۰۰۰ ریال ۶,۹۸۲,۰۰۰ ریال ۶,۹۸۲,۰۰۰
.kim ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.kitchen ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.kiwi ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.koeln ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.kr ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۰
.l.lc ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.la ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.land ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.law ریال ۴,۸۱۵,۰۰۰ ریال ۴,۸۱۵,۰۰۰ ریال ۴,۸۱۵,۰۰۰
.lawyer ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.lc ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.lease ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.legal ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.lgbt ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.li ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۰
.life ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.lighting ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.limited ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.limo ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.link ریال ۱۹۳,۰۰۰ ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۴۸۲,۰۰۰
.live ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.loan ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.loans ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.lol ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.london ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.love ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.lt ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.ltd ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.ltd.uk ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰
.ltda ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.lu ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۰
.luxury ریال ۲۴,۰۷۵,۰۰۰ ریال ۲۴,۰۷۵,۰۰۰ ریال ۲۴,۰۷۵,۰۰۰
.lv ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۰
.ly ریال ۵,۲۹۷,۰۰۰ ریال ۵,۲۹۷,۰۰۰ ریال ۵,۲۹۷,۰۰۰
.ma ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰
.maison ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.management ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.market ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.marketing ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.mba ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.md ریال ۶,۹۸۲,۰۰۰ ریال ۶,۹۸۲,۰۰۰ ریال ۶,۹۸۲,۰۰۰
.me ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.me.uk ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰
.med.ec ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰
.media ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.melbourne ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.memorial ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.men ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.menu ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.miami ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.mn ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۰
.mobi ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.mobi.ki ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰ ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰ ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰
.moda ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.moe ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.mom ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.money ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.mortgage ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.movie ریال ۱۲,۵۱۹,۰۰۰ ریال ۱۲,۵۱۹,۰۰۰ ریال ۱۲,۵۱۹,۰۰۰
.ms ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.mu ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.mx ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.my ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۰
.nagoya ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.name ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.name.my ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۰
.navy ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.net ریال ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۶۵۰,۰۰۰
.net.af ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰
.net.ag ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.net.ai ریال ۹,۱۴۹,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰
.net.au ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۰
.net.cm ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.net.cn ریال ۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.net.co ریال ۶۲۶,۰۰۰ ریال ۶۲۶,۰۰۰ ریال ۶۲۶,۰۰۰
.net.ec ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰
.net.gg ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰
.net.gl ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۰
.net.gr ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.net.gy ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.net.hn ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.net.ht ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۰
.net.im ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۰
.net.in ریال ۳۳۷,۰۰۰ ریال ۳۳۷,۰۰۰ ریال ۳۳۷,۰۰۰
.net.ki ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰ ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰ ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰
.net.lc ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.net.my ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۰
.net.nz ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۰
.net.pe ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۰
.net.ph ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۰
.net.pl ریال ۴۳۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.net.sb ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰
.net.sc ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰
.net.so ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.net.uk ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰
.net.vc ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.net.za ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۰
.network ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.news ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.ngo ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.ninja ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.nl ریال ۳۸۵,۰۰۰ ریال ۳۸۵,۰۰۰ ریال ۳۸۵,۰۰۰
.no ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۰
.nom.ag ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.nom.co ریال ۶۲۶,۰۰۰ ریال ۶۲۶,۰۰۰ ریال ۶۲۶,۰۰۰
.nom.es ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.nom.pl ریال ۴۳۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.nrw ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.nu ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۰
.nyc ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.nz ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۰
.observer ریال ۷۳۱,۰۰۰ ریال ۷۳۱,۰۰۰ ریال ۷۳۱,۰۰۰
.off.ai ریال ۹,۱۴۹,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰
.one ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۴۸۲,۰۰۰
.online ریال ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۱,۲۵۲,۰۰۰ ریال ۱,۲۵۲,۰۰۰
.or.at ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.org ریال ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۶۵۰,۰۰۰
.org.af ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰
.org.ag ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.org.ai ریال ۹,۱۴۹,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰
.org.au ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۰
.org.cn ریال ۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.org.es ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.org.gg ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰
.org.gl ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۰
.org.gr ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.org.hn ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.org.ht ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۰
.org.im ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۰
.org.in ریال ۳۳۷,۰۰۰ ریال ۳۳۷,۰۰۰ ریال ۳۳۷,۰۰۰
.org.lc ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.org.my ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۰
.org.nz ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۰
.org.ph ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۰
.org.pl ریال ۴۳۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.org.sb ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰
.org.sc ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰
.org.so ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.org.tw ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.org.uk ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰
.org.vc ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.org.za ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۰
.organic ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰
.p.lc ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.paris ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.partners ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.parts ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.party ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.pe ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۰
.pet ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.ph ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۰
.photo ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.photography ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.photos ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.physio ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰
.pics ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.pictures ریال ۵۷۸,۰۰۰ ریال ۵۷۸,۰۰۰ ریال ۵۷۸,۰۰۰
.pink ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.pizza ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.pl ریال ۴۳۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.place ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.plc.uk ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰
.plumbing ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.plus ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.pm ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.press ریال ۶۷۴,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.pro ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.pro.ec ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰
.productions ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.promo ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.properties ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.property ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.protection ریال ۱۲۰,۳۷۵,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۳۷۵,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۳۷۵,۰۰۰
.pt ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۰
.pub ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.pw ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۰
.qa ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۰
.quebec ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.racing ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.re ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.realty ریال ۷۳۱,۰۰۰ ریال ۷۳۱,۰۰۰ ریال ۷۳۱,۰۰۰
.recipes ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.red ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.rehab ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.reise ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.reisen ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.rent ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰
.rentals ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.repair ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.report ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.republican ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.rest ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.restaurant ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.review ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.reviews ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.rio ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۰
.rip ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.ro ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰
.rocks ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.rodeo ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.ru ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.ruhr ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.run ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.sale ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.salon ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.sarl ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.sc ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰
.school ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.schule ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.science ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.scot ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.se ریال ۱,۰۵۹,۰۰۰ ریال ۱,۰۵۹,۰۰۰ ریال ۰
.security ریال ۱۲۰,۳۷۵,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۳۷۵,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۳۷۵,۰۰۰
.services ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.sg ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۰
.sh ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۲,۸۸۹,۰۰۰
.shiksha ریال ۱۴۴,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.shoes ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.shop ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.shop.pl ریال ۴۳۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.shopping ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.show ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.si ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۰
.singles ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.site ریال ۳۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.ski ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.so ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.soccer ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.social ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.software ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.solar ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.solutions ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.soy ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.space ریال ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۴۳۳,۰۰۰ ریال ۴۳۳,۰۰۰
.sr ریال ۵,۷۷۸,۰۰۰ ریال ۵,۷۷۸,۰۰۰ ریال ۰
.srl ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.st ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۰
.storage ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰ ریال ۳,۶۱۱,۰۰۰
.store ریال ۵۷۸,۰۰۰ ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰ ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰
.stream ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.studio ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.study ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.style ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.sucks ریال ۱۲,۰۳۸,۰۰۰ ریال ۱۲,۰۳۸,۰۰۰ ریال ۱۲,۰۳۸,۰۰۰
.supplies ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.supply ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.support ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.surf ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.surgery ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.sx ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.sydney ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۳۰,۰۰۰
.systems ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.tattoo ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.tax ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.taxi ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.tc ریال ۰ ریال ۷,۲۲۳,۰۰۰ ریال ۰
.team ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.tech ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۸,۰۰۰
.technology ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.tel ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.tel.ki ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰ ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰ ریال ۷,۹۴۵,۰۰۰
.tennis ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.tf ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.theater ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.theatre ریال ۳۶,۱۱۳,۰۰۰ ریال ۳۶,۱۱۳,۰۰۰ ریال ۳۶,۱۱۳,۰۰۰
.tienda ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.tips ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.tires ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰
.tirol ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.tk ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.tl ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۹۳,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.tm ریال ۵۲,۰۰۲,۰۰۰ ریال ۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۲۰۰,۰۰۰
.to ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۶,۰۰۰
.today ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.tokyo ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.tools ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.top ریال ۱۹۲,۰۰۰ ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۴۸۲,۰۰۰
.tours ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.town ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.toys ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.trade ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.training ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.travel ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰ ریال ۴,۵۷۴,۰۰۰
.tube ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.tv ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.tw ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.uk ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰ ریال ۴۰۹,۰۰۰
.university ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.uno ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.us ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۴۸۲,۰۰۰ ریال ۴۸۲,۰۰۰
.vacations ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.vc ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.vegas ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰ ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰ ریال ۲,۶۴۸,۰۰۰
.ventures ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.vet ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.vg ریال ۰ ریال ۴,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۰
.viajes ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.video ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.villas ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.vin ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.vip ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰ ریال ۸۶۷,۰۰۰
.vision ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۵,۰۰۰
.vlaanderen ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.vodka ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.vote ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰
.voto ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰ ریال ۳,۳۷۱,۰۰۰
.voyage ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۷,۰۰۰
.wales ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰
.watch ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.waw.pl ریال ۴۳۳,۰۰۰ ریال ۹۶۳,۰۰۰ ریال ۰
.web.za ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۷۷۰,۰۰۰ ریال ۰
.webcam ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.website ریال ۳۳۷,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.wedding ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰
.wf ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰ ریال ۷۲۲,۰۰۰
.wien ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۸۵,۰۰۰
.wiki ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۴,۰۰۰
.win ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۴۸,۰۰۰

Shares
Share This